Børnemiljø

BørnemiljøDagtilbud til børn indtil skolestart

Kapitel 2
Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

Formål for dagtilbud

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

I børnehuset har vi valgt at udarbejde børnemiljø i vuggestuen, da vi mener der er for lidt fokus på vuggestuebørns trivsel i daginstitutionerne. Vi har i samarbejde med forældrene stillet dem en masse forskellige spørgsmål omkring det fysiske børnemiljø.

I børnehaven har vi købt materialet ”hvordan har du det i børnehaven. Her har vi stillet børnene spørgsmålene og derefter tastet resultatet ind i via ”børnemiljøtermometeret” derefter har vi sammen med bestyrelsen evalueret resultatet og taget stilling til, hvad gør vi godt og, hvor er der eventuelle problemområder.

Hits: 27